Érvénybe lépett a biztosítások 3. pillére, a munkavállalói felelősségbiztosítás is!

Tisztelt Tisztségviselők, Kedves Tagjaink!

 

Korábban hírt adtunk a VPDSZ tagdíjcsökkentésével egyetemben végrehajtott biztosítási rendszer bevezetéséről. Ebben a két baleset- és életbiztosításról már korábban szóltunk, most a munkavállalói felelősségbiztosításról adunk tájékoztatást. A biztosítás mentesíti a szakszervezeti tagot, mint munkavállalót az

olyan személyi sérüléses és dologi károk megtérítése alól, melyeket a munkaviszonyból eredő kötelezettségek vétkes megszegésével, gondatlanul okozott és mely kárért a munkajog szabályai szerint a munkáltatóval szemben kártérítési felelősséggel tartozik. Azaz a szakszervezet védőhálója kiterjed a gépjármű, számítógép és egyéb munkaeszközben keletkezett kárra, az azzal kapcsolatos kártérítési kötelezettségre.

Kiterjed a biztosítás továbbá a sérelemdíj megfizetése alóli mentesítésre is, feltéve, hogy a biztosított a munkaviszonyával összefüggésben a munkáltató személyiségi jogát megsértette és a személyiségi jog megsértése olyan személyi sérüléses vagy dologi kárt okozó magatartással áll közvetlen összefüggésben, amelyért a biztosítottat kártérítési felelősség terheli.

A biztosító szakszervezeti tagonként 1 millió Forint értékben vállal kártérítési díjfizetési kötelezettséget kártérítési eseményenként, maximum egy tag esetében 2 millió Forint/év/fő mértékben.

A más szervezeteknél érvényben lévő biztosításoktól eltérően az önrész fizetési kötelezettség 10 %, minimum 10.000,-Ft-ban került megállapításra. A NAV dolgozó kártérítési kötelezettsége általános esetben 1 havi illetménynek megfelelő összeg, míg súlyosabb esetben, maximum 3 havi illetmény összegének erejéig terjedhet. A biztosítóval – a munkáltató adatai alapján – közösen végzett elemzések szerint a szakszervezeti tagok teljes mértékben mentesülhetnek a kár megfizetése alól.

Káresemény bejelentésének folyamata

  1. A káresemény bekövetkezése esetén lehetőleg haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a mellékelt felelősségbiztosítási kárbejelentő nyomtatványon történő bejelentése az ott feltüntetettek szerint, valamint a szakszervezet titkarsag@vpdsz.hu e-mail címére. A központi iroda ellenőrzi a tagsági jogviszony fennállását, melyet az említett nyomtatványon leigazol a biztosító felé.

A haladéktalanul történő értesítésre azért van szükség, mert a káresemény kapcsán értesítjük a szakszervezet jogsegély szolgálatát egyrészt a kártérítési eljárás során nyújtandó képviselet tárgyában, másrészt pedig hogy a biztosító felé így tegyünk eleget a bejelentési kötelezettségünknek.

  1. A biztosító a kártérítési eljárás során a munkáltató által a vétkes károkozó munkavállaló részére határozatban megállapított összeg megtérítése iránt intézkedik. Emiatt az ügyet lezáró határozat szakszervezet részére történő megküldését követően kerül sor a kárrendezésre. A biztosító által kifizetésre kerülő összeg tekintetében a szakszervezeti tag kétféleképpen rendelkezhet: vagy a saját, vagy közvetlenül a munkáltató (NAV) számlaszámára is kérheti annak utalását.
  2. A fentieken túl a biztosító 2017.07.01-től fogad kárbejelentéseket. A kártérítési határozatokon túl a biztosító számára be kell küldeni másolatban a baleseti jegyzőkönyvet (amennyiben ilyen készül), a javítási számlát, illetve az ezzel kapcsolatos esetleges költségvetést.

A fenti tájékoztató a honlapra is feltöltésre kerül. A 0,8 %-ra csökkentett és 3.500,Ft-ban maximált tagdíj mellett az új biztosítási rendszerrel jelentősen bővültek a szakszervezeti tagok részére nyújtott szolgáltatások is, a felelősségbiztosítás pedig garantálja a munkavállalók foglalkozáskörében gondatlanságból okozott káreseményből adódó védelmét.

Csatolmányok:

Kárbejelentő lap»

Kollektív Munkavállalói Felelősség Biztosítás»

Üdvözlettel:

Holecz Gábor elnök