Generali munkavállalói felelősségbiztosításról tájékoztatás

Tisztelt Tisztségviselők, Kedves Tagjaink!

Örvendetes számunkra, hogy a Szakszervezet által kötött biztosítások működnek, és az elmúlt időszak eseményei lassan igazolni tudják azt a tényt, hogy az érdekképviselet, a végrehajtott és drasztikus mértékű tagdíjcsökkentést mellett bevezette a biztosítási rendszert.

Ennek egyik fontos eleme, a munkavállalói felelősségbiztosítás. Sajnos, azonban az utóbbi időben, a munkavállalói felelősségbiztosítással kapcsolatosan megemelkedtek a kárbejelentések. Ezért ismételten megküldenénk részetekre a tájékoztatót, azzal a céllal, hogy ismertessétek a tagság, illetve a leendő tagok körében is.

A biztosításunk mentesíti a szakszervezeti tagokat, mint munkavállalókat az olyan személyi sérüléses és dologi károk megtérítése alól, melyeket a munkaviszonyból eredő kötelezettségek vétkes megszegésével, gondatlanul okozott és mely kárért a munkajog szabályai szerint a munkáltatóval szemben kártérítési felelősséggel tartozik. Azaz a szakszervezet védőhálója kiterjed a gépjármű, számítógép és egyéb munkaeszközben keletkezett kárra, és az azzal kapcsolatos kártérítési kötelezettségre is.

Kiterjed a biztosítás továbbá a sérelemdíj megfizetése alóli mentesítésre is, feltéve, hogy a biztosított a munkaviszonyával összefüggésben a munkáltató személyiségi jogát megsértette és a személyiségi jog megsértése olyan személyi sérüléses vagy dologi kárt okozó magatartással áll közvetlen összefüggésben, amelyért a biztosítottat kártérítési felelősség terheli.

A biztosító szakszervezeti tagonként 1 millió Forint értékben vállal kártérítési díjfizetési kötelezettséget kártérítési eseményenként, maximum egy tag esetében 2 millió Forint/év/fő mértékben.

A más szervezeteknél érvényben lévő biztosításoktól eltérően az önrész fizetési kötelezettség 10 %, minimum 10.000,-Ft-ban került megállapításra. A NAV dolgozó kártérítési kötelezettsége általános esetben 1 havi illetménynek megfelelő összeg, míg súlyosabb esetben, maximum 3 havi illetmény összegének erejéig terjedhet. A biztosítóval – a munkáltató adatai alapján – közösen végzett elemzések szerint a szakszervezeti tagok teljes mértékben mentesülhetnek a kár megfizetése alól.

Fontos azonban, hogy aki kárt szenved, az figyeljen az alábbi tájékoztatóra, amely a káresemény bejelentésének elengedhetetlen részeit tartalmazza.

Bejelentőlap: letöltés»

Tájékoztató: letöltés»

Külön felhívnám a figyelmet, a kárbejelentő nyomtatvány kitöltésére, tekintettel arra, hogy önmagában az nem elég, hogy leírjátok részünkre a káreseményt, hanem ebben az esetben ki is kell tölteni a bejelentő nyomtatványt.

A bejelentő lap lényeges részei, a következők: 

A szerződő adatai: Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete, 1131 Bp. Fivér u. 4/c. 

A kötvényszám: 95505364578661100

A biztosított adataihoz a káreseményben érintett szakszervezeti tagunk adatait kell feltüntetni.

A károsult munkáltató adatainál értelemszerűen a NAV adatai szerepelnek. 

A káresemény adataira vonatkozó részt értelemszerűen kell kitölteni. Itt röviden ismertetni kell a káreseményt, esetlegesen a tanuk neveit, történt-e hatósági intézkedés. Amennyiben a káresemény felelősség tekintetében, ha nem vagytok biztosak, akkor kérjétek a szakszervezet segítségét. 

A kártérítés fizetése rovatban meg kell jelölni, a fizetési módot, azaz, hogy a biztosított számlájára utalja-e a biztosító az összeget, vagy közvetlenül a kártérítési határozatban szereplő munkáltatói számlaszámra utalja-e az összeget a biztosító. 

A szerződő nyilatkozati részét a szakszervezet tölti ki. Ebben a részben  a belső nyilvántartásunk alapján igazoljuk a munkavállaló szakszervezeti tagságát a biztosító felé.

Ezt követően a nyilatkozati rész kitöltésére kerül sor. A nyilatkozati rész tekintetében, az érintett biztosított az aláírását feltétlenül a biztosítotti aláírásnál kell, hogy megtegye. Amennyiben erre nincs mód, és lehetőség (mert pl. személyi sérülést szenvedett a biztosított), úgy vagy a közeli hozzátartozó vagy pedig a szakszervezet jelenti be a kárt, csak ebben az esetben kell kárbejelentőnél aláírni a szakszervezetnek, vagy az egyéb közeli hozzátartozónak. 

Káresemény bejelentésének folyamata

  1. A káresemény bekövetkezése esetén lehetőleg haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a mellékelt felelősségbiztosítási kárbejelentő nyomtatványon történő bejelentése az ott feltüntetettek szerint, valamint a szakszervezet titkarsag@vpdsz.hu e-mail címére. A központi iroda ellenőrzi a tagsági jogviszony fennállását, melyet az említett nyomtatványon leigazol a biztosító felé.

   A haladéktalanul történő értesítésre azért van szükség, mert a káresemény kapcsán értesítjük a szakszervezet jogsegély szolgálatát egyrészt a kártérítési eljárás során nyújtandó képviselet tárgyában, másrészt pedig hogy a biztosító felé így tegyünk eleget a bejelentési kötelezettségünknek.

  2. A biztosító a kártérítési eljárás során a munkáltató által a vétkes károkozó munkavállaló részére határozatban megállapított összeg megtérítése iránt intézkedik. Emiatt az ügyet lezáró határozat szakszervezet részére történő megküldését követően kerül sor a kárrendezésre. A biztosító által kifizetésre kerülő összeg tekintetében a szakszervezeti tag kétféleképpen rendelkezhet: vagy a saját, vagy közvetlenül a munkáltató (NAV) számlaszámára is kérheti annak utalását.

  3. A fentieken túl a biztosító 2017.07.01-től fogad kárbejelentéseket. A kártérítési határozatokon túl a biztosító számára be kell küldeni másolatban a baleseti jegyzőkönyvet (amennyiben ilyen készül), a javítási számlát, illetve az ezzel kapcsolatos esetleges költségvetést.

  A fenti tájékoztató a honlapra is feltöltésre kerül. A 0,8 %-ra csökkentett és 3.500,Ft-ban maximált tagdíj mellett az új biztosítási rendszerrel jelentősen bővültek a szakszervezeti tagok részére nyújtott szolgáltatások is, a felelősségbiztosítás pedig garantálja a munkavállalók foglalkozáskörében gondatlanságból okozott káreseményből adódó védelmét.

  Felhívom azonban a figyelmet, hogy lehetőleg mindenki a közlekedési szabályoknak, és az útviszonyoknak megfelelően vezessen, tekintettel arra, hogy közeledik a tél is, ami az útviszonyok jelentős megváltozásával jár.

  Balesetmentes közlekedést kívánok!

  Kérem a fentiekről a munkavállalók minél szélesebb körét tájékoztatni szíveskedjetek.

  Üdvözlettel: Holecz Gábor elnök
  Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete