Több cégnél dolgozna egyszerre?

Munkaviszony mellett egy másik cégnél is besegítene a munkavállaló a nyári szabadságolások idején. Megbízási jogviszonyban alkalmaznák; mire kell figyelni a szerződés megkötésénél? Az olvasói kérdésre dr. Hajdu-Dudás Mária, munkajogász szakértő válaszolt az adozona.hu oldalán.

„Van egy főállású munkaviszonyom, ahol heti 40 órában tevékenykedek, mint irodai adminisztrátor. Van-e arra lehetőségem (akár szabadságot kivéve), hogy egy másik cégnél besegítsek a nyári szabadságok miatt kieső emberek miatt? Megbízási jogviszonyban szeretnének alkalmazni erre a körülbelül négy hétre. Ha van rá lehetőség, akkor mire kell figyelnem a megbízási szerződés elkészítésénél, hogy ne legyen törvénybe ütköző az új munkaviszonyom?” – kérdezte olvasónk.

Nincs akadálya annak, hogy egyszerre két munkaviszonya legyen a munkavállalónak két különböző munkáltatónál, ahogyan annak sem, hogy a munkaviszonya mellett polgári jogi (például megbízási, vállalkozási) jogviszonyt létesítsen. A törvény ugyanis a munkaidőre, szabadságra, pihenőidőre stb. vonatkozó rendelkezések betartását munkáltatónként követeli meg, megbízási jogviszonynál ilyen előírások nincsenek.

Azt azonban javasolt megnézni a munkavállaló hatályos munkaszerződésében, hogy abban nem tiltja-e meg a munkáltató a további jogviszony létesítését, illetve nem köti-e azt előzetes bejelentési kötelezettséghez.

A másik cég esetén azt kellene megvizsgálni, hogy az irodai adminisztrációs feladatok valóban elláthatók-e megbízási jogviszonyban, a létrejött jogviszony tartalmi elemei ezt megengedik-e. Ennek során abból kell kiindulni, hogy a feleket a szerződés megkötésénél megilleti a szerződési szabadság joga, mely alapján szabad akaratuk érvényesül a szerződés típusának és tartalmának megválasztása során. Ezen joguk azonban nem korlátlan, ugyanis a bírói gyakorlat szerint, ha a létrejött szerződés tartalma szerint munkaviszony állt fenn, azt a szerződést a felek akarata sem vonhatja ki a munkajog szabályai alól (BH 2003. 432).

Ehhez a vizsgálathoz el kell határolni egymástól a munkaviszony és a polgári jogi jellegű megbízási jogviszony ismérveit. A jogviszonyok szempontjait a maguk összességében kell vizsgálni, ez alapján állapítható meg, hogy valóban megbízási szerződésről vagy leplezett munkaviszonyról van-e szó.

A munkaviszonyra jellemző, hogy

– a munkavállaló munkavégzése munkabér ellenében történik,

– a munkakörbe tartozó feladatok elvégzésére irányul,

– a munkaszerződésben meghatározott helyen, előírt munkaidőben, személyesen, folyamatosan és rendszeresen, a munkáltató széles körű utasításai, irányítási és ellenőrzési joga mellett végzi feladatát a munkavállaló.

Erős alá-fölérendeltségi viszony érvényesül. A munkáltató egyes részfeladatok vonatkozásában is előírhatja, hogy azokat hogyan kell elvégezni. A munkáltató jogosult arra, hogy meghatározza a munkarendet, a szabadság kiadását, beossza a munkaidőt. Lényeges továbbá, hogy a munkavégzés  költségeit a munkáltató viseli, a munkavégzés a munkáltató eszközeivel történik.

A munkavállalót rendelkezésre állási kötelezettség terheli, köteles az előírt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni, a munkaidő alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni. A munkakörbe tartozó feladatok ellátása állandó és rendszeres munkavégzés, személyes munkavégzési kötelezettség jellemzi a munkaviszonyt.

Mindez a polgári jog körébe tartozó munkavégzésre irányuló jogviszonyok vonatkozásában nem tekinthető meghatározó kötelezettségnek, nem önmagában a jelenlét, a munkavégzésre történő készen állás, hanem szerződés szerinti szolgáltatás biztosítása, munkával elérhető eredmény a fő és meghatározó kötelem. Nincs a munkaviszonyra jellemző alá-fölérendeltségi viszony a felek között, saját eszközeivel végzi a megbízott a munkát, a teljesítéshez más személyt is igénybe vehet. A megbízási díj a szerződés teljesítésekor esedékes.

Polgári jogi jogviszony esetében a feladat elvégzésének kizárólag a határidejét, vagy a teljesítési részhatáridőket, illetve az ügy ellátásának időpontját állapítja meg a megrendelő. A munkaidő nincs beosztva, a munka elvégzéséhez szükséges időt a vállalkozó saját maga szervezi, azt maga határozza meg a feladat által megkívánt módon. Mindezt nem érinti az a körülmény, ha például a megbízási szerződés alapján ellátandó feladatot egy, a megrendelő által meghatározott időpontban kell teljesíteni (például konferencia időpontja).

Amennyiben a fentiek alapján lehetséges a megbízási jogviszony, a szerződés aláírásánál érdemes vigyázni arra, hogy az munkavállalóra bízott irodai adminisztrációs feladatok kellően körülhatároltak legyenek.

Forrás: adozona.hu